جوش لیزری فلزات

جوش لیزری فلزات جدید ترین تکنولوژی جوشکاری است که در آن به جوش دقیق و با کیفیت یک فلز هم جنس یا غیر هم جنس پرداخته میشود